U HEEFT EEN AANTAL RECHTEN ALS U ZORG ONTVANGT, BIJVOORBEELD HET RECHT OP INFORMATIE.
OOK MAG EEN ZORGVERLENER OF ARTS U NIET BEHANDELEN ZONDER UW TOESTEMMING.
DE WETGEVING OVER PATIËNTENRECHTEN GAAT VERANDEREN.

 

RECHT OP INFORMATIE OVER GEZONDHEID EN BEHANDELING

Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie. U kunt pas een weloverwogen beslissing nemen als de arts u informeert over bijvoorbeeld:

 • de behandelingen die nodig zijn en de eventuele risico’s;
 • de mogelijke andere oplossingen voor uw gezondheidsprobleem.

Kinderen onder de 12 jaar mogen geen eigen beslissing nemen over een behandeling. De arts informeert dan de wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn meestal de ouders/verzorgers, een gemachtigde of een mentor. Vanaf 12 jaar krijgen zowel patiënt als ouders/verzorgers informatie over behandeling. Vanaf 16 jaar krijgen patiënten de informatie van de arts zelf.

TOESTEMMING PATIËNT VOOR BEHANDELING

Een hulpverlener heeft uw toestemming nodig om u te kunnen behandelen. Behalve als het om een noodsituatie gaat en de hulpverlener niet op de hoogte is van uw wensen.

Kinderen mogen zelf beslissen over hun behandeling als zij daarvoor oud genoeg zijn.

Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet gaat in de toekomst veranderen.

RECHT OP BESCHERMING MEDISCH DOSSIER EN PRIVACY

Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)houdt hier toezicht op.

Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met al uw gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners. Een aantal van uw gegevens gaat naar uw zorgverzekeraar of naar het CAK. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of u een vergoeding krijgt.

NIEUWE PLANNEN PATIËNTENRECHTEN

Het kabinet wil de positie van patiënten en cliënten in de zorg verbeteren met de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De belangrijkste punten uit de Wkkgz zijn:

 • De patiënt heeft recht op informatie. Bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan. Zo kan hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders.
 • Medische missers en fouten moeten aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.
 • Zorgaanbieders moeten de referenties checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen.
 • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
 • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
 • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
 • Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Het wetsvoorstel is op 6 oktober 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt.

Over medezeggenschap in de zorg en de geneeskundige behandelingsovereenkomst bereidt het kabinet aparte wetsvoorstellen voor.

PATIËNTENRECHTEN BIJ ZORG IN BUITENLAND

Op 25 oktober 2013 is de Europese richtlijn over patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Dit betekent:

 • ERKENNING VAN RECEPTEN

  Recepten die zijn uitgegeven in Nederland worden ook in andere Europese lidstaten erkend. Op alle recepten moeten de contactgegevens staan van degene die het recept heeft uitgeschreven. Ook moet bijvoorbeeld de geboortedatum van de patiënt op alle recepten staan. Het doel is recepten Europees meer hetzelfde en beter begrijpbaar te maken. En misbruik en risico’s door verkeerd gebruik tegen te gaan.

 • INFORMATIE OVER RECHT OP GEZONDHEIDSZORG

  Patiënten kunnen informatie opvragen over de rechten op gezondheidszorg in EU-landen. Patiënten kunnen met vragen terecht bij een nationaal contactpunt voor grensoverschrijdende zorg.